Skip to main content

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Giriş

İşbu aydınlatma ve rıza metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Kalyon Kültür ve Sanat İktisadi İşletmesi (“Kalyon Kültür”) tarafından işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak veri sahiplerinin açık rızasının alınması ve kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kanun’un 10. maddesinde belirtilen hususlar ve 11. maddede belirtilen ilgili kişinin hakları konusunda veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

İşbu aydınlatma ve rıza metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları kanunda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. 

Kanun’da geçen;

‘kişisel veri’ kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

‘kişisel verilerin işlenmesi’ kavramı kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Toplanan kişisel verileriniz; Kalyon Kültür tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kalyon Kültür tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kalyon Kültür’ün ve Kalyon Kültür’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kalyon Kültür tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kalyon Kültür’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/ müşteri/ tedarikçi -yetkili veya çalışanları-) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.) Kalyon Kültür’ün ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Kalyon Kültür’ün insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; Kalyon Kültür tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Kalyon Kültür tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kalyon Kültür’ün ve Kalyon Kültür ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kalyon Kültür tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kalyon Kültür’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.) Kalyon Kültür’ün ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Kalyon Kültür’ün insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla; Kalyon Kültür ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kalyon Kültür tarafından sağlanan hizmet ve Kalyon Kültür’ün faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kalyon Kültür birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kalyon Kültür’ün sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sürelere uygun olarak verdiğiniz rıza ve mevzuat uyarınca öngörülen hukuki sebeplerle işlenebilecektir.

Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Kalyon Kültür’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.